Aktuelt

CEO Rune Skjevdal: – Tillit er noko som blir bygd millimeter for millimeter, men kan rivast i meter

«Det er mykje kraft i god kunnskap,» heiter det hos Hywer. Det betyr ikkje nødvendigvis berre djup fagkompetanse, verdifull ekspertise eller å kunne handtere komplekse utfordringar i vasskraftmarknaden.

For CEO i Hywer, Rune Skjevdal, handlar det like mykje om å byggje tillit og tryggleik i ei verksemd full av kunnskapsrike og dyktige tilsette som kan meir enn han sjølv. Då har han lykkast.

Tryggleik og tillit

Rune Skjevdal står fram som ein roleg og avslappa person. Ikledd jeans og ei oransje skjorte inviterer han oss inn på kontoret – eit noko anonymt kontor, men Rune er alt anna enn anonym hos Hywer. Her er han gloande oppteken av å byggje ein kultur med stor takhøgde, brei kunnskap og ein stå-på-vilje hos kollegaene sine.

Og sjølv om vi er her for å bli kjente med Rune, er han rask til å trekke fram og skryte av dei andre rundt seg.

– Det som inspirerer meg i kvardagen, er dyktige kollegaer, fortel Rune.

– Det er jo gøy å jobbe saman med dyktige folk, kunne ha det gøy saman på jobb, løyse store og små problem og ta store og små sigrar og tap.

Det er ein tryggleik og ei ro i stemma når han deler tankane sine om både arbeidsliv og familie. Sjølv om han er lågmælt og roleg i veremåten, gestikulerer han med armane når han blir engasjert, og det lure smilet er aldri langt unna.

Og når det er noko som verkeleg engasjerer Rune, er det som om han samlar tankane ein stad utanfor vindauget før han snur seg tilbake med eit gjennomtenkt og velformulert svar.

– Tillit er noko som blir bygd millimeter for millimeter, men kan rivast i meter, fortel Rune.

Det er tydeleg at dette er noko han har erfaring med.

Av samarbeidspartnarar og kollegaer har han tidlegare vorte kalla ein «kontinuitetsberar» og meiner sjølv at å byggje tillit har vore ein nøkkelfaktor. Å vere ein kontinuitetsberar inneber å vere ei stabil kraft, ein person som har erfaring og kunnskap om bransjen, og som kan leie organisasjonen med langtidsperspektiv og tryggleik.

– Tillit er òg knytt til omdømme, og eit dårleg rykte kan vere vanskeleg å reparere. Difor er det ekstra viktig å bevare den tilliten som er bygd opp gjennom år med kontinuerleg arbeid og engasjement, seier Rune.

Rune trivst i skjeringspunktet mellom menneske, marknad, økonomi og teknologi. Her frå eit TBM-gjennombrot i Mark.

Det blir mange reiser på Rune mellom kontoret i Oslo og hovudkontoret i Dale.

Rune er frå Åfjord i Trøndelag, heilt ute mot kysten litt nord for Trondheim. Med ein tidleg fascinasjon for samansette og komplekse problemstillingar og eit ønske om å halde døra open for mange ulike bransjar gjekk turen til NTNU og sivilingeniørutdanninga industriell økonomi og teknologileiing.

– Eg ville behalde breidda og halde meg open for ulike moglegheiter. Det som verkeleg appellerte til meg med denne retninga, var den komplekse verkelegheita ho tilbaud – eit skjeringspunkt mellom menneske, marknad, økonomi og teknologi, fortel Rune. Han held fram:

– Det handla ikkje berre om bygningskonstruksjonar, men om heilskapen.

Med ei Indøk-utdanning frå NTNU i Trondheim i boks starta karrieren for alvor hos SINTEF i 2002. Men sjølv om SINTEF har eit stort nærvær i «heimbyen» Trondheim, høvde det seg slik at han enda opp i Oslo i staden.

– Det var faktisk litt tilfeldig. Eg hadde ingen planar om å flytte til Oslo – tvert imot ønskte eg å unngå det. Men det kjentest ut som eit rett steg på det tidspunktet, fortel han om flyttinga.

Om SINTEF fortel han:

– Eg var tiltrekt av dei spennande og komplekse utfordringane, spesielt innanfor forretningsutvikling. Det var eit steg vidare inn i ein fagleg tung arena, der eg fekk handtere heilskaplege forretningsutviklingsprosjekt. Det var ein viktig fase for meg.

Å byggje ein kultur og ei merkevare

Sjølv om Rune i skrivande stund kan sjå tilbake på sitt første år i sjefsstolen hos Hywer, kan han òg sjå tilbake på leiarstillingar i Elkem Fornybar Energi, Norsk Grønnkraft og NGK Utbygging.

Det interessante er at han, på grunn av omstenda, eigentleg aldri har bytt jobb – teknisk sett. Elkem Fornybar Energi vart fusjonert med Norsk Grønnkraft, og NGK Utbygging hadde utspringet sitt derfrå. Og då tilbodet frå Hywer kom, vart NGK Utbygging seld til Hywer.

– Eg tok på meg rolla som dagleg leiar i Elkem Fornybar Energi og har eigentleg ikkje bytt jobb sidan då, fortel han lattermildt.

Sjølv om Hywer er ein del av eit større selskap, snakkar han mykje om eit ønske om å behalde beina på jorda, å legge vekt på å vere profesjonell, samtidig som ein held oppe den agile og dynamiske kulturen, og å framleis kunne tilby smådriftsfordelar. Det handlar om å finne rett balanse og sikre at ein held fram med å vere effektiv og nyskapande samtidig som ein veks.

«Eg trur at ein sterk kultur er nøkkelen til suksess, og det er noko vi kontinuerleg jobbar med å utvikle og styrkje i Hywer.»
Rune Skjevdal
CEO

– Vi brukte mykje tid på å kommunisere på ein open og transparent måte, og vi var tydelege på at vi ønskte ei endring i kulturen. Det var viktig å få alle med på reisa og forankre verdiar som reflekterer den retninga vi ønskjer å gå i.

Med vekt på integritet, ambisjonar, open kommunikasjon, moro på jobb og nysgjerrigheit, var det viktig for Rune å sørge for at organisasjonen var prega av profesjonalitet og etisk leiing.

– Leiarstilen min har utvikla seg gjennom åra basert på erfaringar og læring. Eg trur på ein leiingsfilosofi som gir tilsette tillit og ansvar for å løyse oppgåvene sine. Det er viktig for meg å byggje eit sterkt team og gi dei fridom til å ta eigne avgjerder. Eg trur òg på å vere open for innovasjon og kontinuerleg fornying for å møte bransjeutfordringar, fortel Rune.

Og fornying ligg i livsblodet til Rune. Den raude tråden gjennom arbeidslivet har alltid vore å byggje opp, fornye og halde fram. Det same gjeld for Hywer, som er i ein svært spennande posisjon i dag.

– Vi er i ein fase med rask vekst og utvikling, og det gir utfordringar og moglegheiter på same tid. Ei av dei viktigaste utfordringane er å balansere den raske ekspansjonen med å halde oppe kvaliteten og effektiviteten i tenestene våre, fortel Rune entusiastisk.

– Samtidig ser eg store moglegheiter i å utvide nærværet vårt og styrkje posisjon vår som ein leiande aktør innan fornybar energi og berekraftige løysingar.

Berekraft gjennom heile arbeidslivet

Fellesnemnaren for SINTEF, Elkem, Norsk Grønnkraft, NGK og Hywer er ordet «berekraft».

– Eg ser på berekraft som litt meir enn berre miljøvern. Det handlar òg om å skape levedyktige og robuste lokalsamfunn som kan blomstre over tid. Å sikre at dei involverte partane har ein rettferdig avtale, og at prosjektfordelane når ut til alle aktørane i samfunnet, er ein viktig del av berekraftsfokuset vårt, fortel Rune. Han rettar seg opp i stolen når han snakkar om berekraft, og det er tydeleg at dette er eit tema som betyr mykje for Rune.

– Eg trur at overgangen til fornybar energi vil vere ein nøkkelkomponent i å møte utfordringane knytte til klimaendringar og å redusere avhengnaden av ikkje-fornybare ressursar. I tillegg ser eg på det som ei spennande reise, både for meg personleg og for Hywer.

Hywer er av kundar, konkurrentar og samarbeidspartnarar rekna som ein viktig aktør i den globale overgangen til fornybar energi. Hywer er allereie etablert som ei stor kraft innan prosjektutvikling og bygging av kraftverk, og rolla inneber å halde fram med å vere ein leiande leverandør av fornybare energiløysingar – både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er moglegheita for å utvide nærværet og vere ein pådrivar for positive endringar i bransjen alltid der.

«Eg er optimistisk når det gjeld framtida for fornybar energi.»
Rune Skjevdal
CEO

– Det er ei aukande forståing for viktigheita av å skifte til berekraftige energiløysingar, og eg trur fornybar energi vil vere avgjerande for å møte klimautfordringane.

Rune understrekar at Hywer vil halde fram med å vere ein aktiv deltakar i utviklinga ved å levere innovative og berekraftige prosjekt, og at dei ser på moglegheiter for vekst både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi vil halde fram med å bidra til den positive endringa vi ønskjer å sjå i bransjen.

Kunsten å kople av

Det er ikkje berre jobb som står i hovudet på Rune 24 timar i døgnet. Med kone og tre barn på 6, 8 og 9 år heime på Tåsen i Oslo, prøver Rune å skru av PC-en så ofte han kan på fritida – men kanskje ikkje like ofte som han ønskjer. Med hovudkontor i Dale og reisinga som høyrer med til jobben, blir det mindre tid heime enn det Rune sjølv kunne ønskje.

– Det er veldig herleg å kunne dra på hytta i Østerdalen, der koser eg meg. Då koplar eg av allereie i bilen på veg ut, seier han medan tankane vandrar mot Koppang.

Og sjølv om PC-en er skrudd av, er hovudet aldri heilt fråkopla.

– Eg held meg litt aktiv og driv med løping, ski og litt fotball på fritida. Det er herleg å ta ein treningstur åleine og la tankane drive litt fritt, la undermedvitet rydde litt opp i systemet. Eg merkar at kvar gong eg har vore ute, kjem eg tilbake i litt betre humør, fortel han.

Og han understrekar viktigheita av å vere til stades – både på jobb og med familie:

– Eg har ikkje ein åtte-til-fire-jobb, og det blir derfor ikkje alltid eit tydeleg tidsmessig skilje mellom jobb og fritid. Men det er viktig å òg vere til stades med familien. Eg har ikkje så mykje tru på at ein angrar på at ein ikkje jobba meir, når ein ser seg tilbake 30–40 år fram i tid, eller at ein angrar på at ein var såpass mykje med familien og borna.

«Med små barn heime er eg oppteken av å prøve å byggje morgondagens generasjon – det er ein viktig prioritet.»
Rune Skjevdal
CEO

Men kva mål har Rune sett seg sjølv for året som kjem?

– Det handlar om tid og prioritering, fortel Rune.

– Vere litt flinkare til å legge bort denne her, ler Rune og held opp telefonen – ei problemstilling han er sikker på at det er fleire enn han som har.

– Og bli flinkare til å lage seg tid i kvardagen som ein vernar litt ekstra om. Det er litt for lett å blande jobb og fritid. Klarer eg å prioritere tida mi betre, blir eg òg meir effektiv, avsluttar han.