Aktuelt

Bevaring av alle studielinjene på Dale vidaregåande skule: Ein appell frå Hywer

Som ein stolt del av det lokale næringslivet i Fjaler og nabokommunane, kjenner vi i Hywer på ei djup og nødvendig forplikting til å støtte opp under vårt lokalsamfunn på dei måtar vi kan. Hywer omset for 650 millioner kroner årleg og er ein landsdekkande leverandør til vasskraftbransjen med hovudkontor og kompetansebase i Dale. No står vi overfor ei utfordring som ikkje berre angår oss som bedrift, men også framtida til våre ungdomar og lokalsamfunnet.

Det er frå Vestland fylkeskommune føreslått å kutte 3 studielinjer ved Dale vidaregåande skule, ei avgjerd som vi meiner vil få alvorlege konsekvensar både for elevane og for oss som næringslivsaktørar i regionen. I Hywer har vi ei mangfaldig arbeidsstyrke som inkluderer lærlingar og montørar som har gjennomgått utdanninga som industrimekanikarar frå Dale vgs., i tillegg til tilsette som har følgt den erfaringsbaserte yrkesvegen og dei som har vidareutdanna seg til ingeniørar og sivilingeniørar. Hywer har over tid etablert ein sterk relasjon med Dale vgs., som blant anna inkluderer ekskursjon og studieopplegg for Fysikk-klassa. Lokale vidaregåande elever med interesse for vidare utdanning innan vasskraft vert følgt opp med tilbod om sommarjobb og praksisoppgåver. Dette gjer vi fordi det er avgjerande for oss som bedrift å ha tilgang på ein velkvalifisert arbeidsstyrke lokalt. Erfaringsvis er det lettare å både rekruttere og behalde tilsette som har lokal forankring, for å unngå lekkasje av tilsette til meir sentrale strøk og dermed svekke Hywer sitt hovudkontor i Dale. Det er ikkje berre eit spørsmål om å oppretthalde eit utdanningstilbod; det er eit spørsmål om å sikre framtida vekst og berekraft i vårt lokalsamfunn. Vi er overtydde om at ved å oppretthalde heile studieløpet ved Dale vidaregåande skule, vil vi sikre tilgangen på kompetente og dyktige arbeidstakarar i åra som kjem.

I ei verd som stadig treng meir fornybar energi til det grøne skiftet er den største bekymringa til våre kundar (energiselskapa i heile Noreg) kor vidt leverandørbransjen har kapasitet til å levere på alt som kjem av oppgraderingsbehov til vasskrafta i åra framover. Ein av dei verkelege styrkane våre er tilgang til kvalifisert arbeidskraft i Dale, og i våre planar ligg ein betydeleg vekst innanfor akkurat den kompetansen som utviklast på Dale vgs. Vi har dei seinare åra rekruttert fleire flinke ungdomar frå skulen som nå utgjer sentrale pilarar i framtidas Hywer.

Gaute og Hans Oskar jobbar som montør og lærling hjå oss og har begge tatt utdanninga som industrimekanikar hjå Dale vgs. Dei er begge glad for at dei kunne ta heile studieløpet ved Dale vgs.

Vi oppmodar difor fylkespolitikarane til å sjå lenger enn berre eitt søkeår når dei vurderer framtida til Dale vidaregåande skule. Noreg og Hywer treng meir av desse folka, ikkje færre. Vi ber dei om å ta omsyn til både dei noverande og framtidige behova til bedriftene i regionen og vurdere korleis oppretthalding av heile studieløpet vil bidra til vekst og utvikling på lang sikt. Dale vidaregåande skule er ikkje berre ein utdanningsinstitusjon; den er ei grunnmur i vårt lokalsamfunn og gjev ungdommane våre moglegheita til å utvikle seg og bygge ei framtid her i regionen. I ei tid med aukande behov for kvalifisert arbeidskraft og lokal forankring, kan vi ikkje undervurdere viktigheita av å oppretthalde Dale vidaregåande skule i si heilheit. Vi i Hywer, saman med andre bedrifter i regionen, er avhengige av ungdommane våre, og vi treng den kompetansen som blir utvikla ved denne skulen.

Lat oss saman arbeide for å bevare og utvikle Dale vidaregåande skule og sikre at alle kan fullføre heile studieløpet på Dale vidaregåande skule.

Aktuelt

Fagseminar med Tussa, Tafjord, SFE og Hywer i Sandane

Den 7.–8. februar 2024 fekk vi til ei samling med Tussa, Tafjord, SFE og Hywer på Gloppen hotell i Sandane. Der fekk me interessante faglege innlegg, og det var òg ei fin moglegheit til å utveksle erfaringar frå gjennomførte prosjekt og diskutere driftsutfordringar og drodle rundt nye prosjekt. Hywer set pris på konstruktive tilbakemeldingar og synest det var ei givande samling både fagleg og sosialt.

Befaring på inntaket til Eidsfossen Kraftverk til SFE Produksjon

Aktuelt

CEO Rune Skjevdal: – Tillit er noko som blir bygd millimeter for millimeter, men kan rivast i meter

«Det er mykje kraft i god kunnskap,» heiter det hos Hywer. Det betyr ikkje nødvendigvis berre djup fagkompetanse, verdifull ekspertise eller å kunne handtere komplekse utfordringar i vasskraftmarknaden.

For CEO i Hywer, Rune Skjevdal, handlar det like mykje om å byggje tillit og tryggleik i ei verksemd full av kunnskapsrike og dyktige tilsette som kan meir enn han sjølv. Då har han lykkast.

Tryggleik og tillit

Rune Skjevdal står fram som ein roleg og avslappa person. Ikledd jeans og ei oransje skjorte inviterer han oss inn på kontoret – eit noko anonymt kontor, men Rune er alt anna enn anonym hos Hywer. Her er han gloande oppteken av å byggje ein kultur med stor takhøgde, brei kunnskap og ein stå-på-vilje hos kollegaene sine.

Og sjølv om vi er her for å bli kjente med Rune, er han rask til å trekke fram og skryte av dei andre rundt seg.

– Det som inspirerer meg i kvardagen, er dyktige kollegaer, fortel Rune.

– Det er jo gøy å jobbe saman med dyktige folk, kunne ha det gøy saman på jobb, løyse store og små problem og ta store og små sigrar og tap.

Det er ein tryggleik og ei ro i stemma når han deler tankane sine om både arbeidsliv og familie. Sjølv om han er lågmælt og roleg i veremåten, gestikulerer han med armane når han blir engasjert, og det lure smilet er aldri langt unna.

Og når det er noko som verkeleg engasjerer Rune, er det som om han samlar tankane ein stad utanfor vindauget før han snur seg tilbake med eit gjennomtenkt og velformulert svar.

– Tillit er noko som blir bygd millimeter for millimeter, men kan rivast i meter, fortel Rune.

Det er tydeleg at dette er noko han har erfaring med.

Av samarbeidspartnarar og kollegaer har han tidlegare vorte kalla ein «kontinuitetsberar» og meiner sjølv at å byggje tillit har vore ein nøkkelfaktor. Å vere ein kontinuitetsberar inneber å vere ei stabil kraft, ein person som har erfaring og kunnskap om bransjen, og som kan leie organisasjonen med langtidsperspektiv og tryggleik.

– Tillit er òg knytt til omdømme, og eit dårleg rykte kan vere vanskeleg å reparere. Difor er det ekstra viktig å bevare den tilliten som er bygd opp gjennom år med kontinuerleg arbeid og engasjement, seier Rune.

Rune trivst i skjeringspunktet mellom menneske, marknad, økonomi og teknologi. Her frå eit TBM-gjennombrot i Mark.

Det blir mange reiser på Rune mellom kontoret i Oslo og hovudkontoret i Dale.

Rune er frå Åfjord i Trøndelag, heilt ute mot kysten litt nord for Trondheim. Med ein tidleg fascinasjon for samansette og komplekse problemstillingar og eit ønske om å halde døra open for mange ulike bransjar gjekk turen til NTNU og sivilingeniørutdanninga industriell økonomi og teknologileiing.

– Eg ville behalde breidda og halde meg open for ulike moglegheiter. Det som verkeleg appellerte til meg med denne retninga, var den komplekse verkelegheita ho tilbaud – eit skjeringspunkt mellom menneske, marknad, økonomi og teknologi, fortel Rune. Han held fram:

– Det handla ikkje berre om bygningskonstruksjonar, men om heilskapen.

Med ei Indøk-utdanning frå NTNU i Trondheim i boks starta karrieren for alvor hos SINTEF i 2002. Men sjølv om SINTEF har eit stort nærvær i «heimbyen» Trondheim, høvde det seg slik at han enda opp i Oslo i staden.

– Det var faktisk litt tilfeldig. Eg hadde ingen planar om å flytte til Oslo – tvert imot ønskte eg å unngå det. Men det kjentest ut som eit rett steg på det tidspunktet, fortel han om flyttinga.

Om SINTEF fortel han:

– Eg var tiltrekt av dei spennande og komplekse utfordringane, spesielt innanfor forretningsutvikling. Det var eit steg vidare inn i ein fagleg tung arena, der eg fekk handtere heilskaplege forretningsutviklingsprosjekt. Det var ein viktig fase for meg.

Å byggje ein kultur og ei merkevare

Sjølv om Rune i skrivande stund kan sjå tilbake på sitt første år i sjefsstolen hos Hywer, kan han òg sjå tilbake på leiarstillingar i Elkem Fornybar Energi, Norsk Grønnkraft og NGK Utbygging.

Det interessante er at han, på grunn av omstenda, eigentleg aldri har bytt jobb – teknisk sett. Elkem Fornybar Energi vart fusjonert med Norsk Grønnkraft, og NGK Utbygging hadde utspringet sitt derfrå. Og då tilbodet frå Hywer kom, vart NGK Utbygging seld til Hywer.

– Eg tok på meg rolla som dagleg leiar i Elkem Fornybar Energi og har eigentleg ikkje bytt jobb sidan då, fortel han lattermildt.

Sjølv om Hywer er ein del av eit større selskap, snakkar han mykje om eit ønske om å behalde beina på jorda, å legge vekt på å vere profesjonell, samtidig som ein held oppe den agile og dynamiske kulturen, og å framleis kunne tilby smådriftsfordelar. Det handlar om å finne rett balanse og sikre at ein held fram med å vere effektiv og nyskapande samtidig som ein veks.

«Eg trur at ein sterk kultur er nøkkelen til suksess, og det er noko vi kontinuerleg jobbar med å utvikle og styrkje i Hywer.»
Rune Skjevdal
CEO

– Vi brukte mykje tid på å kommunisere på ein open og transparent måte, og vi var tydelege på at vi ønskte ei endring i kulturen. Det var viktig å få alle med på reisa og forankre verdiar som reflekterer den retninga vi ønskjer å gå i.

Med vekt på integritet, ambisjonar, open kommunikasjon, moro på jobb og nysgjerrigheit, var det viktig for Rune å sørge for at organisasjonen var prega av profesjonalitet og etisk leiing.

– Leiarstilen min har utvikla seg gjennom åra basert på erfaringar og læring. Eg trur på ein leiingsfilosofi som gir tilsette tillit og ansvar for å løyse oppgåvene sine. Det er viktig for meg å byggje eit sterkt team og gi dei fridom til å ta eigne avgjerder. Eg trur òg på å vere open for innovasjon og kontinuerleg fornying for å møte bransjeutfordringar, fortel Rune.

Og fornying ligg i livsblodet til Rune. Den raude tråden gjennom arbeidslivet har alltid vore å byggje opp, fornye og halde fram. Det same gjeld for Hywer, som er i ein svært spennande posisjon i dag.

– Vi er i ein fase med rask vekst og utvikling, og det gir utfordringar og moglegheiter på same tid. Ei av dei viktigaste utfordringane er å balansere den raske ekspansjonen med å halde oppe kvaliteten og effektiviteten i tenestene våre, fortel Rune entusiastisk.

– Samtidig ser eg store moglegheiter i å utvide nærværet vårt og styrkje posisjon vår som ein leiande aktør innan fornybar energi og berekraftige løysingar.

Berekraft gjennom heile arbeidslivet

Fellesnemnaren for SINTEF, Elkem, Norsk Grønnkraft, NGK og Hywer er ordet «berekraft».

– Eg ser på berekraft som litt meir enn berre miljøvern. Det handlar òg om å skape levedyktige og robuste lokalsamfunn som kan blomstre over tid. Å sikre at dei involverte partane har ein rettferdig avtale, og at prosjektfordelane når ut til alle aktørane i samfunnet, er ein viktig del av berekraftsfokuset vårt, fortel Rune. Han rettar seg opp i stolen når han snakkar om berekraft, og det er tydeleg at dette er eit tema som betyr mykje for Rune.

– Eg trur at overgangen til fornybar energi vil vere ein nøkkelkomponent i å møte utfordringane knytte til klimaendringar og å redusere avhengnaden av ikkje-fornybare ressursar. I tillegg ser eg på det som ei spennande reise, både for meg personleg og for Hywer.

Hywer er av kundar, konkurrentar og samarbeidspartnarar rekna som ein viktig aktør i den globale overgangen til fornybar energi. Hywer er allereie etablert som ei stor kraft innan prosjektutvikling og bygging av kraftverk, og rolla inneber å halde fram med å vere ein leiande leverandør av fornybare energiløysingar – både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er moglegheita for å utvide nærværet og vere ein pådrivar for positive endringar i bransjen alltid der.

«Eg er optimistisk når det gjeld framtida for fornybar energi.»
Rune Skjevdal
CEO

– Det er ei aukande forståing for viktigheita av å skifte til berekraftige energiløysingar, og eg trur fornybar energi vil vere avgjerande for å møte klimautfordringane.

Rune understrekar at Hywer vil halde fram med å vere ein aktiv deltakar i utviklinga ved å levere innovative og berekraftige prosjekt, og at dei ser på moglegheiter for vekst både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi vil halde fram med å bidra til den positive endringa vi ønskjer å sjå i bransjen.

Kunsten å kople av

Det er ikkje berre jobb som står i hovudet på Rune 24 timar i døgnet. Med kone og tre barn på 6, 8 og 9 år heime på Tåsen i Oslo, prøver Rune å skru av PC-en så ofte han kan på fritida – men kanskje ikkje like ofte som han ønskjer. Med hovudkontor i Dale og reisinga som høyrer med til jobben, blir det mindre tid heime enn det Rune sjølv kunne ønskje.

– Det er veldig herleg å kunne dra på hytta i Østerdalen, der koser eg meg. Då koplar eg av allereie i bilen på veg ut, seier han medan tankane vandrar mot Koppang.

Og sjølv om PC-en er skrudd av, er hovudet aldri heilt fråkopla.

– Eg held meg litt aktiv og driv med løping, ski og litt fotball på fritida. Det er herleg å ta ein treningstur åleine og la tankane drive litt fritt, la undermedvitet rydde litt opp i systemet. Eg merkar at kvar gong eg har vore ute, kjem eg tilbake i litt betre humør, fortel han.

Og han understrekar viktigheita av å vere til stades – både på jobb og med familie:

– Eg har ikkje ein åtte-til-fire-jobb, og det blir derfor ikkje alltid eit tydeleg tidsmessig skilje mellom jobb og fritid. Men det er viktig å òg vere til stades med familien. Eg har ikkje så mykje tru på at ein angrar på at ein ikkje jobba meir, når ein ser seg tilbake 30–40 år fram i tid, eller at ein angrar på at ein var såpass mykje med familien og borna.

«Med små barn heime er eg oppteken av å prøve å byggje morgondagens generasjon – det er ein viktig prioritet.»
Rune Skjevdal
CEO

Men kva mål har Rune sett seg sjølv for året som kjem?

– Det handlar om tid og prioritering, fortel Rune.

– Vere litt flinkare til å legge bort denne her, ler Rune og held opp telefonen – ei problemstilling han er sikker på at det er fleire enn han som har.

– Og bli flinkare til å lage seg tid i kvardagen som ein vernar litt ekstra om. Det er litt for lett å blande jobb og fritid. Klarer eg å prioritere tida mi betre, blir eg òg meir effektiv, avsluttar han.

Aktuelt

Frå i Malaysia til Dale: – Ein må vere litt uredd og eventyrlysten

Då Bjarte (39) og Marie (38) skulle flytte heim til Noreg med familien etter å ha jobba på Borneo i Malaysia, kunne dei ha flytta tilbake til leilegheita i Oslo. I staden valde dei Dale i Sunnfjord.

Tok ein sjanse på Dale

– Vi kunne eigentleg ha halde fram i dei jobbane vi hadde, då vi flytta heim til Noreg, men både Marie og eg var interesserte i å flytte vekk frå Oslo. Då det opna seg ei spennande moglegheit i Dale, var det berre å gripe den moglegheita, fortel Bjarte Seim.

Han er avdelingsleiar for prosjektering hos Hywer og flytta til Dale med sambuaren Marie og to barn i 2017. I mellomtida har dei fått endå eit tilskot til familien – og i skrivande stund er fjerdemann rett rundt hjørnet.

Bjarte er frå Vinderen i Oslo, men flytta til Trondheim og starta eit studium på NTNU. Han trekker fram det fagleg sterke universitetsmiljøet og eit svært godt studentmiljø som fordelar med NTNU. Det var òg her han trefte Marie.

– Det var mykje studiar, men òg mykje sosialt. Det vart nokon turar innom Samfundet, smiler Bjarte.

Frå Trondheim til utlandet – og tilbake

Sidan både Bjarte og Marie er eventyrlystne og uredde, tok det ikkje mange år før turen gjekk utanlands. Aller først til Georgia, der dei hadde ansvaret for førebuande arbeid for eit vasskraftverk. Deretter gjekk turen tilbake til Noreg, men kort tid seinare sette paret kurs mot Malaysia.

«Det freista å kunne kombinere det å jobbe med spennande prosjekt med det å bu ein eksotisk stad, så då må ein gripe dei moglegheitene ein får.»
Bjarte Seim
Avdelingsleiar, Hywer

Då tida var inne for å returnere til Noreg i 2017, var det enklaste valet å reise heim igjen til leilegheita i Oslo, med trygge rammer og fast jobb. Med born på flyttelasset ville sannsynlegvis dei aller fleste ha valt å gjere det på den måten – men i staden fall valet på jobb hos Brødrene Dahl AS i Dale i Sunnfjord.

God arbeidsplass og nærleik til natur

Bjarte peikar på fleire faktorar som gjorde at valet blei lett: ein teknisk interessant jobb, eit spennande kulturliv i bygda, nærleik til vakker natur – og fint vêr under jobbintervjuet.

– Vi reiste opp for å ta ein titt på arbeidsplassen og Dale sommaren 2017, og det var nydeleg vêr under besøket. Det var herleg å kunne ta ein kaffi eller eit pizzastykke ute i sola, smiler Bjarte.

Han peikar òg på nærleik til naturen som ein viktig del av reknestykket, og at Dale har eit svært aktivt fritids- og kulturliv. Han trekker fram eit aktivt klatremiljø (både innan- og utandørs) i området rundt Dale og i Førde, godt og vel 45 minutts køyretur unna. Om ein er sykkelentusiast, finst det grupper for både stisykling og landevegssykling, og på vinteren er det fine forhold for skiløparen.

 

Familien på fem nyt nærleiken til den fantastiske naturen i Sunnfjord.

Spennande kulturliv og fritidsaktivitetar

I tillegg er det eit veksande rullebrettmiljø i bygda, der Bjarte sjølv er formann i skateklubben.

– Vi fekk tilskot av Hywer til å byggje ei rullebrettrampe, og vi har fått midlar frå kommunen og Sparebankstiftelsen og spelemidlar for å byggje ut ein større rullebrettpark, fortel Bjarte. Han held fram:

– Det er lettare å få til ting her på «bygda». Det er eit lite lokalsamfunn der alle kjenner alle, og det er små ting som skal til for å få noko til å skje. I byen hadde dette vore ein mykje større prosess.

I tillegg til å gi midlar til rullebrettrampa, er Hywer sponsor for lokale idrettslag. Dei inviterer òg skuleklassar på ein «fysikkdag» på det lokale kraftverket, der ungdom kan få lov til å prøve seg på berekningar og utrekningar som må til for å byggje eit vasskraftverk.

– Den lokale barnehagen får òg komme på besøk, men kanskje aller mest av omsyn til kakaoen, smiler Bjarte.

Tilflytting gir positive ringverknader

Mange av dei som jobbar hos Hywer, har ei lokal tilknyting, men det er stadig fleire som flyttar til Dale berre på grunn av jobben – utan å ha nokon som helst tilknyting til området frå før. Denne tilstrøyminga har positive ringverknader i lokalsamfunnet, og eksterne arbeidsplassar vert skapte: fleire born i barnehagen og på skulen, fleire som handlar mat i nærbutikken, fleire som klipper seg, fleire som handlar sportsutstyr, og fleire som nyt ein kaffi og ein pizza i sola.

– Det er mindre skummelt å flytte til utlandet, eller til til dømes Dale, når ein set seg eit mål om å gjere det ei avgrensa tid. Vi bestemte oss til dømes for å bu i Malaysia i to år. Då vi flytta heim, bestemte vi oss òg for å prøve Dale i rundt to år – men no har vi budd her i nesten sju år og har ingen planar om å flytte med det første, ler Bjarte.

Karriere i Hywer?

Hywer er alltid interessert i nye kollegaer som deler engasjementet vårt for vasskraft. Vi oppmodar alle med relevant utdanning eller erfaring til å sende ein open søknad til post@hywer.no eller kontakte dagleg leiar.

Rune Skjevdal

Dagleg Leiar

97 02 20 14
rune.skjevdal@hywer.no