Karriere

Jobbe i Hywer

Hywer er eit selskap der ingen prosjekt er like, og det er alltid rom for å tenke nytt. Med ei unik breidde i prosjekt og kompetanse på tvers av fagfelt er vi involverte i alle fasar av bygginga av eit vasskraftverk. Vi har ein kultur som er prega av mangfald, samarbeid og tryggleik, og vi prioriterer kontinuerleg læring og utvikling for våre tilsette. Vi tilbyr òg gode tiltak som fleksitid, helseforsikring og full lønn under fødselspermisjon og sjukdom.

Rom for å tenke nytt

I Hywer er ingen prosjekt like. Vi jobbar med alt frå enkeltleveransar av vassvegsutstyr og rehabiliteringsoppdrag til totalansvar for større og meir komplekse prosjekt. Dette gir eit hav av moglegheiter for å tenke nytt og vere kreativ. Vi tør å tenke utanfor boksen for å finne dei beste og mest kostnadseffektive løysingane, for kundane våre og naturen rundt oss. Er du engasjert og komfortabel med å utfordre etablerte måtar å jobbe på, vil du passe godt inn hos oss.

Breidde

Å byggje eit vasskraftverk består av fleire fasar. Først vert prosjektet utvikla og designa for å vareta omsynet til miljø, naturressursar og lokalsamfunn. Alle delar og komponentar skal bereknast før dei vert teikna, produserte og leverte til anlegget. Deretter begynner byggjefasen der alle delar og komponentar skal settast saman til eit system som kan køyrast i gang for å produsere fornybar energi. Hywer leiar og støttar alle fasane av prosjektet. Det gir ei unik breidde og ein unik kompetanse på tvers av fagfelt, der avgjerdsvegen er kort undervegs i prosessen. Vi treng difor deg med teoretisk tilnærming, deg med praktisk tilnærming og deg som evnar å sjå begge delar i ein heilskap.

«Den personlege utviklinga eg opplever i Hywer, er like bratt som elvane vi byggjer i. Ein får delta i og bidra til spennande prosjekt kvar einaste dag i Hywer.»
Torbjørn Ask Hilby
Prosjektleiar

Kultur

I Hywer er vi ein gjeng med stort mangfald når det gjeld erfaring og kompetanse, kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Hywer vil gi alle dei same moglegheitene for å lukkast, uavhengig av arbeidsoppgåver og bakgrunn. Det er trygt å bidra med meiningar og initiativ, vi heiar på kvarandre og hjelper kvarandre i møte med utfordringar. Vi skal òg ha det kjekt på jobb, og humor og takhøgde er ein sentral del av kulturen vår. Vi prioriterer dei gode relasjonane oss imellom og har fleire faglege og sosiale samlingar på tvers av kontorlokasjonar gjennom året, i tillegg til Hywer bedriftsidrettslag sine mange aktivitetar.

Karriere

I ein kompetansebedrift som Hywer er det fleire moglegheiter til fagleg karriere. Vi oppmodar til kontinuerleg læring gjennom kurs, vidareutdanning, nye arbeidsoppgåver og nye ansvarsområde. Du og leiaren din vil møtast jamleg for å diskutere ambisjonar, leveransar og nye moglegheiter for læring. Hywer si involvering i heile verdikjeda viskar vekk skilet mellom avdelingane, og vi legg opp til at medarbeidarar kan søke nye utfordringar på andre avdelingar. På denne måten dreg ein med seg erfaringar på tvers av organisasjonen og kan utvikle seg sjølv og avdelinga vidare gjennom nye arbeidsoppgåver.

Kva Hywer tilbyr

Vi tilbyr gode tiltak og ordningar rundt ferie, fleksitid og heimekontor. I tillegg har alle tilsette helseforsikring, bedriftshelseteneste og full lønn under fødselspermisjon og sjukdom.

«Hywer er ein stad med brei fagleg kompetanse, òg på prosjektering, og med tett oppfølging på byggjeplassen.»
Soliman Kandrouch
Prosjektering

Hywer på besøk til søsterselskap i Saint-Gobain.

«Det er kjekt å jobbe i Hywer. Her har vi dyktige kollegaer, fleksible arbeidskvardagar og gode moglegheiter for fagleg utvikling. Det er både spennande og framtidsretta å jobbe med fornybar energi, og vi er ein framoverlent gjeng som alltid søker (innovative) løysingar for å kunne realisere nye prosjekt.»