Referanser

Maudal kraftverk – rehabilitering

Maudal kraftverk har vore under rehabilitering i perioden 2022–2024, og Hywer har levert mekaniske løysingar til vassvegen.

Maudal kraftverk er eigd av Lyse Kraft, med Hydro Energi som operatør. Kraftverket vart opna i 1930 og var modent for rehabilitering etter å ha nådd si tekniske levetid. Kunden vedtok difor våren 2022 å erstatte det gamle kraftverket med to nye kraftstasjonar, Maudal Øvre og Maudal Nedre. Dei to ny kraftverka har til saman lik fallhøgde og likt nedbørsfelt som det gamle kraftverket og har totalt ein årsproduksjon på 100 GWh.

Hywer vart i 2021 kontrahert av Hydro Energi som leverandør av mekaniske løysingar til vassvegen. Dette inkluderte eit nytt arrangement i det gamle ventilkammeret med ny rørbrotsventil og tilhøyrande system og dessutan bukserør for å forsyne Øvre Maudal med vatn frå den eksisterande rørgata.

Ventilkammer etter montering av nye rør, ventil og plattformer.

Frå riving i ventilkammer.

Leveranse

 • design og prosjektering av rørbrotsventil og bukserør
 • prosjektleiing og administrasjon
 • fabrikasjon og fabrikktesting
 • installasjon og mekanisk ferdigstilling
 • uttesting og igangkøyring
 • leveranse av reservedelar og opplæring

Leverte enkeltdelar

 • rørbrotsventil
 • hydraulikkanlegg
 • styreskap
 • luft-/vakuumventil
 • rivingsarbeid i ventilkammer
 • bukserør
 • flens med blindlokk
 • ekspansjonsrør
 • greinrør
 • komplett montering

Som eit rehabiliteringsprosjekt har det vore mykje læring i prosjektet for Hywer, blant anna tilpassing til eksisterande tilkomstar med nytt utstyr, koordinering mot andre fag og leveransar og strenge krav til dokumentasjon og kvalitetskontroll frå kunden. Hywer er nøgd med å ha gjennomført prosjektet i samsvar med kunden sin spesifikasjon, med ei vellykka idriftsetting av Øvre Maudal og fungerande system.