Berekraft

Openheitslova

Menneskerettar og arbeidsforhold

Hywer har stort fokus på ansvarlege innkjøp, og vi har forplikta oss til at vi alltid skal vareta miljø og arbeidstakarrettar og vere i samsvar med lover og reglar. Dette er òg innarbeidd i innkjøpsavtalar med leverandørane våre, djupt etablert i organisasjonskulturen vår og inkludert i dei etiske retningslinjene våre. Dette skal sikre ansvarskjensle hos forretningssambanda våre og i heile leverandørkjeda.

Aktsemdsvurderingar

Hywer gjennomfører fortløpande aktsemdsvurderingar internt og av leverandørkjeder og forretningspartnarar i samsvar med OECDs retningslinjer for fleirnasjonale selskap. Arbeidet med aktsemdsvurderingar gjer vi i tett samarbeid med eigaren vår Saint-Gobain. Vi gjennomfører regelmessige risikoanalysar av alle leverandørar, produktkategoriar og geografiske område. Leverandørar som vert definerte som høg-risiko, vert inviterte til å gjere ei eigenevaluering og gjennomgå ei aktsemdsvurdering med ein ekstern tredjepart. Aktsemdsvurderingane gir i ein del tilfelle grunnlag for nærmare oppfølging for å prøve å stanse, redusere eller førebyggje negative arbeidsforhold og manglande varetaking av menneskerettar. Ved negative funn vil det settast i verk tiltak for å rette opp og forhindre at avvika vert gjentekne. Vi legg vekt på å påverke leverandørar til å gjere forbetringar framfor å avslutte samarbeid. Hywers kundar og samarbeidspartnarar skal vere trygge på at varene og tenestene våre stammar frå berekraftige leverandørkjeder.

Openheitslova

Openheitslova skal sikre at verksemder i Noreg respekterer menneskerettar og informerer om handtering av negative forhold knytte til menneskerettar og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tenester. Hywer har eit stort vare- og tenestespekter. Same kva kundane våre kjøper, skal dei vere trygge på at leveransane er i samsvar med den nye lova. I samsvar med lova vil vi innan 30. juni kvart år offentleggjere ei utgreiing av arbeidet vårt med aktsemdsvurderingar på nettsida vår. Framover vil vi halde fram med arbeidet vårt med å bidra til å førebyggje menneskerettsbrot og uanstendige arbeidsforhold hos forretningssamband og i leverandørkjeda vår. Vi er knytte til UN Global Compact gjennom eigaren vår Saint-Gobain og legg FNs berekraftsmål til grunn i dette arbeidet.

Hywer ser på lova som eit velkomme bidrag til å sikre at alle større verksemder gjer ein innsats for å gjere livet betre for menneske over heile verda.

Informasjonsplikt

Frå 1. juli 2022 har du, når du sender inn skriftleg førespurnad, rett på informasjon om korleis vi handterer faktiske og potensielle negative konsekvensar generelt og frå enkeltvarer eller tenester. Du er velkommen til å ta kontakt om dette. Du kjem lettast fram ved sende e-post til apenhetsloven@dahl.no. Vi vil som hovudregel svare på førespurnaden din innan tre veker.

Last ned dokument

Aktsomhetsvurdering 2022

Last ned dokument

Last ned