Vassvegskomponentar

Ventilar

Hywer nyttar eit stort nettverk av ventilprodusentar for å kunne tilby dei beste alternativa til kundane våre. Vi leverer eit stort spekter av ulike typar ventiler.

kuleventil

Kuleventilar

Kuleventilen er ein hurtiglukkande ventil som er utvikla for å opne eller stenge fullstendig i vassvegen. Lukketida vert optimalisert etter kunden sitt ønske. Ventilen vert vanlegvis brukt i kraftstasjonar som hovudventil.

Produksjonsområdet for denne ventilen er DN 50–1400 med trykk frå PN 16 til 250. Materialet kan vere karbonstål, låglegert stål eller rustfritt stål, i samsvar med EN-standardar. Ventilen kan tilpassast materialval og byggjelengde etter kunden sine spesifikasjonar.

Tilkoplinga til vasstraumen er ein flensa forbindelse i samsvar med EN-standardar. Ventilen har fleire fordelar, som at han er lekkasjetett og har same falltapskoeffisient som rørgata, og at han har lang levetid, variabelt design og moglegheit for integrert omkøyring.

Valmoglegheitene for denne ventilen inkluderer lukking med motvekt og opning med hydraulisk sylinder, spesifikke dimensjonar etter førespurnad og plassering av sylinderen etter behov. Ventilen kan òg utrustast med tilleggsutstyr som omkøyring og sensorar, i samsvar med kundespesifikasjonen. Kuleventilar kan òg leverast med elektrisk eller hydraulisk aktuator eller med gir og ratt for manuell drift.

dreiespjeldventil

Dreiespjeldventilar

Dreiespjeldventilen fungerer oftast som ein avstengingsventil framfor turbinen eller som rørbrotsventil ved inntaket eller på andre plasseringar i vassvegen. Ventilen vert tilpassa kunden sitt behov, med produksjonsområde frå DN 150 til 4000 og trykk frå PN 6 til 40. Materialet som vert brukt, kan vere duktilt jern, karbonstål, låglegert stål eller rustfritt stål, i samsvar med EN-standardar.

Tilkoplinga til vassvegen skjer med ein flensa forbindelse i tråd med EN-standardar. Ventilen har fleire fordelar, som at han er lekkasjetett og har lang levetid, variabelt design og moglegheit for integrert omløp. Valmoglegheitene for denne ventilen inkluderer lukking med motvekt eller opning med hydraulisk sylinder. Dimensjonane kan tilpassast etter kunden sitt behov, og ventilen kan utstyrast med tilleggsutstyr som omløp og sensorar i tråd med spesifikasjonane. Ventilen kan òg leverast med elektrisk eller hydraulisk aktuator eller med gir og ratt for manuell drift.

lufteventil

Lufteventilar

Lufteventilen er ein viktig komponent i ein vassveg, og hovudfunksjonen er å regulere luftstraumen i vassvegen. Ventilen har ei rekke bruksområde, inkludert å bidra til å fjerne luftbobler frå vassleidninga, hindre vakuum og oppretthalde ein jamn vasstraum. Lufteventilar vert tilpassa kunden sitt behov og kan lagast i ulike storleikar, material og konfigurasjonar for å møte spesifikke krav.

Lufteventilar er tilgjengelege i ei rekke storleikar, som kan variere frå små til store diametrar avhengig av krava i prosjektet. Materialvalet for lufteventilar er i samsvar med relevante EN-standardar og kan omfatte materialar som duktilt jern, rustfritt stål eller andre korrosjonsbestandige materiale.

Tilkoplinga skjer med ein flensa forbindelse i samsvar med EN-standardar. Lufteventilane er konstruerte for høg levetid, samstundes som dei gir påliteleg yting. Dei kan òg tilpassast med ulike design og tilleggsutstyr for å møte spesifikke krav.

Sluseventilar

Sluseventilar er laga for ein open/stengt-funksjon og vert oftast nytta som revisjons-/isolasjonsventilar. Dersom sluseventilar vert brukt til regulering, kan ikkje produsenten garantere for tettinga til sluseventilane. Reguleringsventilar er typisk ringstempelventilar. Sluseventilar vert vanlegvis tilpassa kunden sitt behov og er tilgjengelege i ulike storleikar og trykklassar frå PN 16 til 100.

Sluseventilane vert vanlegvis leverte for manuell operasjon med ratt og eventuelt gir om nødvendig. Dei kan òg leverast med andre aktuatorar, som elektriske og hydrauliske aktuatorar, og med spindelforlengar. Standard koplingsdimensjonar for kopling til manuell gir eller elektrisk aktuator oppfyller ISO 5210-krava.

Sluseventilar kan monterast i rørleidninga i både vertikal og horisontal posisjon. For sluseventilar utstyrte med elektriske eller hydrauliske aktuatorar må produsenten sine instruksjonar følgast nøye under installasjon og bruk.

Sluseventilar er utforma for å gi minimalt trykkfall og lang levetid, noko som gjer dei ideelle for bruk som revisjonsventilar. Dei gir moglegheita til å stenge av vassvegen når det er nødvendig for inspeksjon, vedlikehald eller reparasjonar, og deretter opne vassvegen igjen.

Ringstempelventilar

Ringstempelventilen er hovudsakleg utforma for å regulere vasstraumen, gjerne som ein omløpsventil om stasjonen skulle få eit utfall. Denne ventilen fungerer ved å nytte eit stempel som går opp og ned for å opne eller lukke ventilen. Stempelet er nøyaktig plassert i midten av ventilhuset og opererer i eit kammer som er forma for å unngå støy og skadar forårsaka av kavitasjon. Dette gir ventilen jamn og vibrasjonsfri drift.

Ventildimensjonen og -eigenskapane vert vurdert frå prosjekt til prosjekt med omsyn til delta trykkfall og reguleringsområde.

Ringstempelventilen er i samsvar med designstandardane EN 1074-1 og EN 1074-5, med flensar som følger EN 1092-2-standardar. Ventilen gjennomgår testing i samsvar med EN 12266-1 for å sikre påliteleg yting og tetting. Overflatevern er utført ved hjelp av ein FBE-beleggprosess med epoksypulver.

Skyvespjeldventilar

Skyvespjeldventilar er ideelle som stengeorgan ved dammar og inntak og vert gjerne nytta i samband med tapping av dammar og ved minstevassføringssystem. Skyvespjeldventilane har ein ikkje-stigande stamme og er konstruerte med elastisk sete i ein flensa utforming. Dette gjer det mogleg med tetting i begge straumretningar og ein nokså fri straumpassasje. Ventilen vert betent manuelt med eit ratt eller med elektrisk eller hydraulisk aktuator.

Ventilen kan produserast i storleiksområde frå DN 50 til DN 1000 (større storleikar er mogleg på førespurnad).

Kontakt oss

Richard Skår

Ingeniør, Sal og Leveranse

95 73 15 47
richard.skar@hywer.no